В.г., А.в.

Sponsored link: Download В.г., А.в.
Г Л А В А 6
. 14 г.) са само 15.1 % от населението, в ЕС над 17 %, а в някои страни доста повече. В активна възраст (от 15 до 64 г.) са 61.6 %, в ЕС 66.0Делът на вече напусналите полето на труда в ЕС е 17.0 %, а у нас. образование у нас са под 80.0 %, а в Чехия и Словакия над 90.0, в Норвегия над 95.0Неблагоприятен е фактът, че. на труда, качеството и конкурентоспособността на стоките и услугите. Изменението в числеността и структурата на населението поражда още редица множествени ефекти.

Language: bulgarian
PDF pages: 18, PDF size: 0.24 MB
Report
Общински Съвет – Б О Т Е В Г Р А Д
. /зъботехническа лаборатория/,заедно със съответното право на строеж в УПИ І-за болница, в кв.202 по плана на гр.Ботевград, по.

Language: bulgarian
PDF pages: 39, PDF size: 0.23 MB
Report
Общински Съвет – Б О Т Е В Г Р А Д
. ХХVІІ- за обществено обслужващи дейности,заедно със застроената в него едноетажна сграда в кв.36 по плана на град Ботевград и становища.

Language: bulgarian
PDF pages: 27, PDF size: 0.13 MB
Report
Общински Съвет – Б О Т Е В Г Р А Д Препис! Р Е Ш Е Н И Е №321 Гр
.,традициите,културно-историческите обекти и музеи,галерии,паметници на културата в ОбщинаБотевград.

Language: bulgarian
PDF pages: 25, PDF size: 0.13 MB
Report
А Г Р А Р Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т - Гр
Language: bulgarian
PDF pages: 11, PDF size: 0.27 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.