Конкурентоспособност

Sponsored link: Download Конкурентоспособност
Конкурентоспособност На Българската Икономика – Позиции И Препоръки
България е изправена пред големи предизвикателства по отношение на икономическото си развитие, действието на пазарите, технологичното усъвършенстване и развитието на образованието и работната сила. Страната ни няма да може да използва възможностите, които се разкриват пред нея, ако няма собствена стратегия, която да отговаря на нейните потребности, да използва конкурентните й предимства и да преодолява конкурентните й слабости спрямо други страни. Защото главният фактор за оцеляване и развитие във все по-.

Language: bulgarian
PDF pages: 30, PDF size: 0.43 MB
Report
Конкурентоспособност На България Региона bulbank
Стратегията “Европа 2020”, за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж си поставя за цел България да достигне относителен дял на заетите във възрастовата група от 20 до 64 години от 76% в края на 2020 година. Успоредно с това, България си е поставила за цел да редуцира броя на хората изложени на риск от бедност и социално изключване с 260 хиляди души до края на 2020За съжаление, кризата ни отдалечава поне от част от гореспоменатите цели, тъй като в момента имаме стойност от 64% за заетост във .

Language: bulgarian
PDF pages: 10, PDF size: 0.22 MB
Report
Фирмена Конкурентоспособност В Туризма
. на интернет адрес: http://www.varh.org Учебното помагало ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В ТУРИЗМА е предназначено както за преките участници в аудиторните. изисквания и добри практики при управление на фирми и фирмената конкурентоспособност в туризма така, че да възбудя в читателя начални идеи.

Language: bulgarian
PDF pages: 100, PDF size: 2.77 MB
Report
Българската Конкурентоспособност В
ВЪВЕДЕНИЕ ПЪРВА ГЛАВА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Нина Радева Заместник-министър, Министерство на икономиката и енергетиката на Р България Стоян Сталев Изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции Бойко Димитрачков Член на Управителния съвет, Е.ОН България ЕАД Мариана Трифонова Асистент проекти, Институт за икономическа политика ВТОРА ГЛАВА БЪЛГАРСКИЯТ ИЗНОС В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА Цветан Симеонов Заместник-председател, Българска търговско-промишлена палата Васил Велев .

Language: bulgarian
PDF pages: 88, PDF size: 1.3 MB
Report
1   2   3   Next page →
Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.