Eurocode 3 En 1993 1 1

Sponsored link: Download Eurocode 3 En 1993 1 1
Български Стандарт Бдс en 1993-1-1/nа
. съгласно БДС EN 10025-2, БДС EN 10025-3, БДС EN 10025-4, БДС EN 10025-5 и БДС EN 100256 дадени в таблица 3.1Допуска се за опростяване да се използват данните от таблица 3.1 от БДС EN 1993-1-1:2005. За друг вид конструкции, когато те на са обект на разглеждане в части от 2 до 6 на БДС EN 1993.

Language: bulgarian
PDF pages: 10, PDF size: 0.22 MB
Report
Бдс en 1992-1-2
Language: bulgarian
PDF pages: 109, PDF size: 4.91 MB
Report
Бдс en 1999-1-2 Алуминиеви Конструкции
• Според сценария за безопасност се определя сигурността(носеща способност и/или устойчивост) на най-уязвимите главни носещи елементи, чрез изчислителни модели и/или чрез експериментални проверки. • Изчисленията и изпитванията се извършват при условия на високотемпературно въздействие по конкретна зависимост • Носещите конструктивни елементи се изпитват натоварени с нормативен товар. Критичната температура при изчерпване на носеща способност и устойчивост при повишени или високи температури се определя за.

Language: bulgarian
PDF pages: 36, PDF size: 1.51 MB
Report
sanco/2049/2008-en rev. 1
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Основания и цели на предложението Техническите изисквания на Директива 93/119/ЕО относно защитата на животните по време на клане или умъртвяване1 никога не са били изменяни, въпреки настъпилите промени в контекста. Бяха въведени нови технологии, които обезсмислят някои стандарти. През 2004и 2006в две научни становища на Европейския орган за безопасност на храните се предлага директивата да бъде ревизирана. Едновременно с това Световната организация за .

Language: bulgarian
PDF pages: 54, PDF size: 0.41 MB
Report
1. Вътрешни Болести 2. Гастроентерология 3. Детската Клинична Хематоло
ВЪВЕДЕНИЕ: 1.1. Наименование на специалността – Вътрешни болести 1.2. Продължителност на обучението – 5 години 1.3. Изисквано базово образование за допускане до обучение по. лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка по чл. 90, ал. 1,3 от ЗЛЗ по Вътрешни болести, или определени от министъра на.

Language: bulgarian
PDF pages: 276, PDF size: 3.13 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.