Hofmann Geodyna 30 3 Manual

Sponsored link: Download Hofmann Geodyna 30 3 Manual
Комисия На Европейските Общности Брюксел, 30.3.2007 com(2007) 146
Тя осигурява съгласуваностна политиката за информационното общество и медийната политика на Комисията и се стреми към увеличаване на съществения принос на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за функционирането на нашите икономики и на обновената Лисабонска стратегия. i2010 функционира в бързо променяща се среда, поради което се нуждае от периодична актуализация и адаптиране. Настоящият доклад представя втората подобна актуализация и подготвя почвата за поподробен средносрочен преглед през .

Language: bulgarian
PDF pages: 13, PDF size: 0.25 MB
Report
Наредба № 3/30.05.2011 Г. За Показателите
Обхват на наредбата Чл.Тази наредба регламентира критериите, показателите, компетентните органи, реда и начина за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител в органите на съдебната власт, както и документите, които следва да се изготвят при атестирането. Приложно поле Чл.Разпоредбите на наредбата са приложими към всички съдии, прокурори, следователи, административни ръководители и заместници на административни ръководители в органите .

Language: bulgarian
PDF pages: 47, PDF size: 0.29 MB
Report
Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.