In Bad Company

Sponsored link: Download In Bad Company
company - electron progress ead
Сред тях са: Локхийд Мартин, Харис-Стратекс, Алкател, Циско Системс, Моторола, и др. • Обучение, осигурявано чрез изградения във фирмата център • Денонощна поддръжка • Доказани възможности за управление на проекти, свързани с отбраната и националната сигурност • Научно-развойна дейност в областта на борбата срещу импровизираните взривни устройства • Изградени секции за обработка на НАТО и национална класифицирана информация и разрешения за достъп на служители на фирмата до такава

Language: bulgarian
PDF pages: 25, PDF size: 1.53 MB
Report
companies, direct members of chamber of commerce and industry
АВГАНДИРА ИМПЕКС ЕООД AVGANDIRA IMPEKS Представлявано от ИЛЧО ПЕТКОВ Стара Загора, бул. Св. Княз Борис І 93, ет. 3 tel: +359 42/ 919422 fax: +359 42/ 919422 e-mail: avgandira@hotmail.bg Търговия със селскостопанска техника и резервни части, производство на селскостопанска продукция, селскостопански услуги Trade in agricultural machinery, spare parts, agricultural production, agricultural services АГРОБУЛТЕХ ООД AGROBULTECH Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ Стара Загора, ул. Железни врата 10 tel: +359 42/ .

Language: bulgarian
PDF pages: 21, PDF size: 0.32 MB
Report
nw bg companies table bg
Language: bulgarian
PDF pages: 355, PDF size: 0.42 MB
Report
biogest international gmbh || company's profile || screen
Language: bulgarian
PDF pages: 37, PDF size: 9.34 MB
Report
legal charge against the company and assets - Договор За Продажба
Днес 19.12.2009г. в гр. Бургас се сключи настоящият договор за продажба на вземане между: 1."Мидия"АД, ЕИК 147245420, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, |\ Възраждане ^^ представлявано от Йорданка Дойнова Янакиева, наричан по-долу за краткост 1ЕДЕНТ, и"Златарско"ООД, ЕИК 120596402 със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, 1\"Рада Казалиева" 1, представлявано от Димитър Димитров Янакиев, наричан по-долу за 'аткостЦЕСИОНЕР. Страните се споразумяха за следното.

Language: bulgarian
PDF pages: 52, PDF size: 0.5 MB
Report
1   2   Next page →
Български ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.